HOME > 联系我们

联系我们

上海彩神彩票登录入口贸易有限公司联系方式

上海彩神彩票登录入口贸易有限公司
SHANGHAI NAGASE TRADING CO., LTD.

  (021)3360-7171  
  (021)3360-7227

上海市南京西路1788号1788国际中心7楼04-06室

各部门联系方式

半导体

 • 半导体硅材料:

  Mr.饶金一
  jinyi.rao@nagase.cn
  TEL:189-1712-7379

 • 半导体前道工序材料:

  Mr.黄惠
  hui.huang@nagase.cn
  TEL:133-6193-5202

  Mr.饶金一
  jinyi.rao@nagase.cn
  TEL:189-1712-7379

 • 半导体中、后道工序材料:

  Mr.程虻虻
  mengmeng.cheng@nagase.cn
  TEL:189-1712-5613

  Mr.瞿立成
  licheng.qu@nagase.cn
  TEL:189-1712-5531

 • 半导体设备:

  Mr.程虻虻
  mengmeng.cheng@nagase.cn
  TEL:189-1712-5613

  Mr.瞿立成
  licheng.qu@nagase.cn
  TEL:189-1712-5531

显示材料?车载电子

 • 显示器前工序材料:

  Mr.黄惠
  hui.huang@nagase.cn
  TEL:133-6193-5202

  Mr.饶金一
  jinyi.rao@nagase.cn
  TEL:189-1712-7379

 • 显示器/触摸屏后工序材料:

  Mr.石冰
  bing.shi@nagase.cn
  TEL:189-1712-2320

  Ms.程黎波
  libo.cheng@nagase.cn
  TEL:189-1712-7829

 • 车载电子关联材料:

  Ms.程黎波
  libo.cheng@nagase.cn
  TEL:189-1712-7829

  Mr.周羽麟
  yulin.zhou@nagase.cn
  TEL:189-1712-6390

环保?基础设施

 • VOCs处理:

  Mr.施旻煜
  minyu.shi@nagase.cn
  TEL:189-1712-7513

 • 土壤修复:

  Mr.柳一承
  yicheng.liu@nagase.cn
  TEL:133-7002-8086

 • 水处理:

  Mr.柳一承
  yicheng.liu@nagase.cn
  TEL:133-7002-8086

 • 基础设施建设:

  Mr.柳一承
  yicheng.liu@nagase.cn
  TEL:133-7002-8086

化学品

 • 涂料?油墨原料:

  Mr.刘冠东
  guandong.liu@nagase.cn
  TEL:133-1017-6285

 • PU原料:

  Mr.黄磊
  chris.huang@nagase.cn
  TEL:133-3183-7627

 • 热敏纸原料:

  Mr.胡峥嵘
  zhengrong.hu@nagase.cn
  TEL:189-1712-5863

 • 薄膜原料:

  Ms.黄瑜
  yu.huang@nagase.cn
  TEL:189-3085-3605

 • 树脂材料:

  Mr.孙波
  bo.sun@nagase.cn
  TEL:133-0180-5135

 • 特殊化学品:

  Mr.王耀
  yao.wang@nagase.cn
  TEL:189-1712-9352

汽车材料

 • Mr.栾葳(Alex)
  wei.luan@nagase.cn
  TEL:189-1712-0629

 • Mr.李京国
  jingguo.li@nagase.cn
  TEL:133-8613-1282

高机能材料

 • Mr.张伟(Eric)
  wei.zhang@nagase.cn
  TEL:177-0216-5916

生活关联化学

 • Mr.陈晟
  sheng.chen@nagase.cn
  TEL:189-3085-3631

 • Mr.赵侃
  jacky.zhao@nagase.cn
  TEL:133-7023-9017

HOME > 联系我们

联系我们

上海彩神彩票登录入口贸易有限公司联系方式

上海彩神彩票登录入口贸易有限公司
SHANGHAI NAGASE TRADING CO., LTD.

  (021)3360-7171

  (021)3360-7227

上海市南京西路1788号1788国际中心7楼04-06室

各部门联系方式

半导体

半导体硅材料:
Mr.饶金一
jinyi.rao@nagase.cn
TEL:189-1712-7379

半导体前道工序材料:
Mr.黄惠
Mail:hui.huang@nagase.cn
TEL:133-6193-5202

Mr.饶金一
jinyi.rao@nagase.cn
TEL:189-1712-7379

半导体中、后道工序材料:
Mr.程虻虻
mengmeng.cheng@nagase.cn
TEL:189-1712-5613

Mr.瞿立成
licheng.qu@nagase.cn
TEL:189-1712-5531

半导体设备:
Mr.程虻虻
mengmeng.cheng@nagase.cn
TEL:189-1712-5613

Mr.瞿立成
licheng.qu@nagase.cn
TEL:189-1712-5531

显示材料?车载电子

显示器前工序材料:
Mr.黄惠
Mail:hui.huang@nagase.cn
TEL:133-6193-5202

Mr.饶金一
jinyi.rao@nagase.cn
TEL:189-1712-7379

显示器/触摸屏后工序材料:
Mr.石冰
bing.shi@nagase.cn
TEL:189-1712-2320

Ms.程黎波
libo.cheng@nagase.cn
TEL:189-1712-7829

车载电子关联材料:
Ms.程黎波
libo.cheng@nagase.cn
TEL:189-1712-7829

Mr.周羽麟
yulin.zhou@nagase.cn
TEL:189-1712-6390

环保?基础设施

VOCs处理:
Mr.施旻煜
minyu.shi@nagase.cn
TEL:189-1712-7513

土壤修复:
Mr.柳一承
yicheng.liu@nagase.cn
TEL:133-7002-8086

水处理:
Mr.柳一承
yicheng.liu@nagase.cn
TEL:133-7002-8086

基础设施建设:
Mr.柳一承
yicheng.liu@nagase.cn
TEL:133-7002-8086

化学品

涂料?油墨原料:
Mr.刘冠东
guandong.liu@nagase.cn
TEL:133-1017-6285

PU原料:
Mr.黄磊
chris.huang@nagase.cn
TEL:133-3183-7627

热敏纸原料:
Mr.胡峥嵘
zhengrong.hu@nagase.cn
TEL:189-1712-5863

薄膜原料:
Ms.黄瑜
yu.huang@nagase.cn
TEL:189-3085-3605

树脂材料:
Mr.孙波
bo.sun@nagase.cn
TEL:133-0180-5135

特殊化学品:
Mr.王耀
yao.wang@nagase.cn
TEL:189-1712-9352

汽车材料

Mr.栾葳(Alex)
wei.luan@nagase.cn
TEL:189-1712-0629

Mr.李京国
jingguo.li@nagase.cn
TEL:133-8613-1282

高机能材料

Mr.张伟(Eric)
wei.zhang@nagase.cn
TEL:177-0216-5916

生活关联化学

Mr.陈晟
sheng.chen@nagase.cn
TEL:189-3085-3631

Mr.赵侃
jacky.zhao@nagase.cn
TEL:133-7023-9017